مدیریت خودکامه

اخبار
 

 
مدیریت خودکامه یکی از انواع مدیریتی است که مدیر در خصوص تصمیمات، راهبردها و اقدامات جاری بدون نظرخواهی از دیگران و با خشونت، اعمال نظر می‌نماید.
وفاداری به سازمان در مدیران خودکامه در کمترین حالت ممکن خواهد بود و مدیر دیکتاتور به خود و توانایی‌هایش اعتقاد راسخ دارد.
اینگونه مدیران به عدم انطباق مقررات و نظرات با ایده‌ها و تصمیمات خود هیچگونه اهمیتی نمی‌دهند.
مدیران خودکامه، اعمال نظر شخصی خود را در فرآیند مدیریتی جایز می‌دانند و سازمان تحت نظارت خود را با روش های شخصی اداره می‌کنند.
استفاده از کلمه‌ی "من" به جای کلمه‌ی "ما" در این قبیل مدیران، بسیار متداول است.
حضور در سازمانی که چنین مدیری، آن را رهبری می‌کند، می‌تواند برای کارمندان سخت و دشوار باشد و به جز مشاغل نظامی، طبیعتا، هیچ سازمان دیگری، مدیریت دیکتاتوری را نخواهد پذیرفت!