مدیریت رفتار سازمانی

اخبار

مدیریت رفتار سازمانی (Organizational Behavior Management) یا OBM به معنای استفاده بهینه از اصول رفتاری برای افراد در محیط کسب و کار است.
در واقع مدیریت رفتار سازمانی، با استفاده از علم رفتارشناسی به بهبود محیط‌های سازمانی کمک می‌کند.
کارکرد مدیریت رفتار سازمانی به این صورت است که تمامی المان ها (عناصر) و رخدادهایی که تاثیر بسزایی بر عملکرد سازمان دارند را شناسایی و بررسی می‌کند و از این شیوه برای اصلاح رفتارهای سازمانی استفاده می‌نماید.