مدیران ارشد در فراداده رایانه سورنا

مدیران ارشد

علی دلشاد تهرانی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

delshad@faradade.ir

مدیران ارشد

دکتر مریم دلشاد طهرانی

نایب رئیس هیئت مدیره

tehrani@faradade.ir

مدیران ارشد

مریم قدیانی

مدیر اداری

ghadyani@faradade.ir