مسئولیت فراداده در قبال پرسنل خود

مسئولیت در قبال پرسنل

استفاده از گلدان روی میز پرسنل

مسئولیت در قبال پرسنل

استفاده از آکواریم و دستگاه تصفیه هوا برای رطوبت مناسب و فضای خوش آیند برای پرسنل

مسئولیت در قبال پرسنل

تفکیک کردن زباله ها با استفاده از سطل های مجزا با همکاری پرسنل

مسئولیت در قبال پرسنل

گذاشتن دستگاه قهوه ساز و دستگاه کافی برای پرسنل

مسئولیت در قبال پرسنل

استفاده از شیشه های دو جداره برای کاهش صدا

مسئولیت در قبال پرسنل

استفاده از دستگاه تصفیه آب

مسئولیت در قبال پرسنل

سم پاشی دوره ای محل کار

مسئولیت در قبال پرسنل

ارائه ماسک، دست کش و ژل ضدعفونی‌کننده به پرسنل در شرایط بحران

مسئولیت در قبال پرسنل

گذاشتن وسایل کمک های اولیه و داروهای ابتدایی پزشکی

مسئولیت در قبال پرسنل

گذاشتن دستگاه هوشمند برای تمامی دستگاه ها جهت کاهش استفاده از منابع انرژی