مقدمه

مسئولیت اجتماعی فراداده رایانه

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در یک شرکت به معنای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ تمامی اقشار ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.منظور از جامعه، تمامی ذی‌نفعان یک شرکت می‌باشد. اصلی‌ترین و مهم‌ترین ذی‌نفعان یک شرکت که در وضعیت یک شرکت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم موثر هستند عبارتند از مصرف‌کنندگان، کارمندان، مالکان شرکت یا سهامداران و جامعه. به عبارت دیگر، مسئولیت اجتماعی یک شرکت، باور سازمانی آن شرکت است که اهداف ارزش‌آفرین را دنبال می‌کند. برنامه‌های مسئولیت اجتماعی، عموما نباید، از فعالیت‌های روزانه شرکت، مجزا باشند.

مواردی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، در شرکت دانش بنیان فراداده، به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که حتی با تغییر مدیران این مجموعه نیز، چنین روالی ادامه خواهد داشت و همانند یک پروژه نیست که شروع و پایان داشته باشد.